§1 Wstęp

1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego
(dalej:Sklep) i zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu.
2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
▪ Sprzedawcy – należy przez to rozumieć: O.M.S.Design,Sławomir Ciężki, 98-345 Mokrsko, Mokrsko 305 E, wpisaną do CEIDG, NIP 8321906582, REGON 388361852
▪ Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.omsdesign.pl za pośrednictwem którego można nabywać towary Sprzedawcy,
▪ Towarze – należy przez to rozumieć wszystkie produkty sprzedawane on-line i offline za pośrednictwem Sklepu,
▪ Kupującym – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 221 kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną.
4 W celu wykonania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, kontakt między Sprzedawcą, a Kupującym będzie się odbywał za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą formularzy kontaktowych znajdujących się na stronie internetowej www.omsdesign.pl
5 Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą listownie na adres korespondencyjny: 98-345 Mokrsko,Mokrsko 305e, na adres mailowy: o.m.s.design.ciezki@gmail.com, telefonicznie pod nr: 782127584 lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie www.omsdesign.pl
6 Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

§2 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu

1. Oferta Sklepu obowiązuje tylko na terenie Polski. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu są zawierane wyłącznie w języku polskim.
2. Rejestracja w Sklepie jest niezbędna do dokonywania zakupów towarów on-line za pośrednictwem Sklepu.
3. Wszystkie ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
4. Informacje o towarach podane na stronie Sklepu, w szczególności takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
5. Sprzedawca zastrzega, że ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów. Dodatkowo widoczna na ekranie monitora kolorystyka może nieznacznie odbiegać od oryginalnej kolorystyki tkanin z powodu różnych rodzajów monitorów oraz ich skalibrowania.
6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
7. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części towarów oferowanych w Sklepie.

§3 Zasady składania zamówień

Złożenie zamówienia na towary oferowane w Sklepie jest możliwe on-line za pośrednictwem Sklepu pod adresem: www.omsdesign.pl
1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie Sklepu, z podaniem wszystkich wymaganych danych Kupującego, w tym imienia, nazwiska, adresu, korespondencyjnego, a także adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Konieczność podania powyższych danych Kupującego dotyczy także zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
2. Zamówienie złożone przez Kupującego wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego do 24 godzin od jego złożenia.
3. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych przez Kupującego (np. nr telefonu lub adresu e-mail), zamówienie zostanie anulowanie w ciągu 3 dni roboczych.
5. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru i zapłaty za dostarczony mu towar.

§4 Czas realizacji zamówień

1. W trosce o zadowolenie klientów Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualizowana na bieżąco, a towary znajdujące się w ofercie Sklepu były dostępne.
2. Czas realizacji zamówienia jest ściśle określony w ofercie i wynosi od 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy, a w przypadku wybrania jako formy płatności opłaty za pobraniem, od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
3. W przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie Sprzedawcy, ich termin realizacji może ulec wydłużeniu w zależności od czasu dostarczenia tych towarów przez dostawców, o czym Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Kupującego towarów wymaga więcej czasu, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o planowanym terminie dostawy, za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

§5 Dostawa

1. Towar oferowany za pośrednictwem Sklepu jest dostarczany na terenie całej Polski. Koszt dostawy wynosi 60 zł (w przypadku zakupu foteli) lub jest gratis (w przypadku zakupu mebli loftowych).
2. Wszystkie dostawy realizujemy za pomocą kuriera, który dostarcza zamówione towary pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres.
3. Jeśli Kupujący wybrał jako formę płatności przelew na konto, towar zastaje przekazany do realizacji dopiero po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy.
4. UWAGA! W przypadku wybrania opcji dostawy przez firmę kurierską dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do miejsca przeznaczenia, należy więc zapewnić odpowiednią ilość osób do wniesienia towaru do miejsca przeznaczenia.
5. Możliwy jest odbiór osobisty.

§6 Formy płatności

1. Dokonując zakupu towaru w Sklepie, Kupujący ma prawo wyboru formy płatności spośród dostępnych opcji:
a) płatność za pobraniem – opłata uiszczania jest gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.
b) płatność z góry – poprzez szybki przelew internetowy za pośrednictwem systemu PayPal lub PayU, Blik.

§7 Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru na zasadach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 k.c.
2. Jeżeli towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.
3. Kupujący może złożyć reklamację:
a) osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: 98-345 Mokrsko, Mokrsko305E,
b) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: 98-345 Mokrsko, Mokrsko 305E
4. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt z Kupującym), wskazanie reklamowanego towaru i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. Załączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury ułatwi jej rozpoznanie.
5. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres podany przez Kupującego, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem poczty e-mail.
6. W przypadku gdy towar kupiony za pośrednictwem Sklepu ma wadę, Kupujący może skorzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady, zawartych w przepisach art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, jeżeli wada została stwierdzona w okresie roku od daty wydania towaru Kupującemu.
7. W przypadku gdy Sprzedawca uznał reklamację Kupującego, a towar ma zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, towar należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący otrzymał przy zakupie. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedawcę, aby mógł zamówić kuriera w celu odebrania towaru od Kupującego.
8. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką towaru ponosi Kupujący.
Podczas odbioru towaru prosimy o sprawdzenie czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera. Ułatwi to w znaczny sposób późniejsze dochodzenie roszczeń przez Sprzedawcę od firmy kurierskiej.

§8 Gwarancja

1. Wszystkie towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są objęte 12 miesięczną gwarancją jakości Sprzedawcy. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania rzeczy Kupującemu.
2. Udzielenie przez Sprzedawcę gwarancji na towar w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.

§9 Odstąpienie od umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wyjątek stanowią produkty przygotowane indywidualnie pod zamówienie Klienta wykonane na specjalne zamówienie.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy przesłanego w formie pisemnej na adres email: biuro@omsdesing.pl przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uznajemy dzień nadania oświadczenia. Oświadczenie musi być nadane przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru.
3. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony.
4. Zwrotu płatności za towar Sklep dokonuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem, że w tym czasie Klient zwrócił towar do Sklepu. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zakupie, chyba, że Klient wyraźnie wskazał inna formę zwrotu płatności.

§10 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z usług Serwisu jest Usługodawca.
2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji oraz na podstawie zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).
3. Umowa o zawarcie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą:
• dokonania rejestracji w Sklepie i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego – dla Kupujących zarejestrowanych w Sklepie,
• z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu przez Kupującego – dla Kupujących niezarejestrowanych w Sklepie,
4. 4.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony. Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez podawania przyczyn, ze skutkiem natychmiastowym.
5. 5.Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript oraz włączoną obsługą plików typu cookies, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
6. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do niektórych funkcjonalności Sklepu.
7. Sprzedawca informuje, że Sklep wykorzystuje pliki typu cookie’s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Kupujących, w tym aby umożliwić Kupującym zapamiętanie danych logowania, utrzymywać rozpoczęte sesje przez Kupujących, a także w celu tworzenia statystyk oglądalności materiałów zamieszczonych w Sklepie oraz badania preferencji Kupujących.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Sklepu spowodowane działaniem siły wyższej, awarią łączy lub sprzętu nienależącego do Sprzedawcy, a także wywołane niedozwoloną ingerencją Kupujących.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania przez Kupujących ze Sklepu spowodowany prowadzonymi pracami konserwacyjnymi, wprowadzaniem ulepszeń lub zmian na stronie Sklepu. Sprzedawca będzie w miarę możliwości informował o planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania, poprzez zamieszczanie odpowiednich komunikatów na stronie Sklepu.

§11 Postanowienia końcowe

1. Podane przez Kupujących dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami Polityki Prywatności zamieszczonej na stronie www.omsdesign.pl

Regulamin sklepu – data publikacji: 04.2021 r.